Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

  Plachta-bazén.cz  Zakrytí vašeho bazénu  Bazénové folie a příslušenství 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Uvodní ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v ESHOPU na www.plachta-bazen.cz , jehož provozovatelem je FLOBAL s.r.o.

Kontaktní email:   objednavky@plachta-bazen.cz

IČO: 25296132
DIČ: CZ25296132

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky určují obchodní vztahy mezi prodávajícím (dodavatelem), což je FLOBAL spol. s r.o., sídlem: Karla IV 834 Hradec Králové a zákazníkem (spotřebitelem) na straně druhé, jejichž předmětem je dodávka zboží nebo služeb.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem 
k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná 
  v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Spotřebitel (kupující) - návrhem k uzavření kupní smlouvy je zboží nebo služby nabízené dodavatelem na stránkách www.plachta-bazen.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem (kupujícím) a přijetím objednávky dodavatelem. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující nikoli spotřebitel - návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující - spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Prodávající (dodavatel) si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí
 • zboží se již nedodává

V případě, že kupující - spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 10 pracovních dnů, čímž k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Prodávající ke každé objednávce vystaví fakturu, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak)

Platba za zboží

Způsob platby si kupující zvolí při vyplňování objednávky. Zboží je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou vám po provedení objednávky zašle náš odpovědný zástupce na váš kontaktní email. Objednávka bude vyřízena obratem po připsání částky na náš účet.
 • Dobírka – platba při převzetí zboží od dopravce
 • Hotově – při převzetí zboží v provozovně  Flobal s.r.o Nádražní 486 Týniště nad Orlicí

Dodací lhůta

Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží. Zboží, které je skladem se ve většině případů odesílá do 48 hodin od potvrzení objednávky. Zboží, které není skladem a nebo je dle zákazníka na objednávku ( výroba na míru ), se dodací lhůta pohybuje od 3  do 5 dnů(v ojedinělých případech i déle), od zaslání a potvrzení objednávky. Termín dodání je uveden u každého produktu.

Vlastnické právo

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 obchodního zákoníku.

 

Záruční doba

Na veškeré dodávané zboží se vztahuje zákonná záruka.

Doprava

U tuzemských zásilek je cena dopravy stanovena u produktu.

Pro Slovenské zákazníky máme zřízený Slovenský účet, takže nevznikají více náklady za bankovní převody.

 

Storno a odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

Storno objednávky:

 • Po odeslání objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen, dle § 53 odstavce 10, uhradit prodávajícímu prokazatelnou škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, balné atd.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, telefonicky, emailem), má spotřebitel právo v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů.
 • Odstoupení od smlouvy je potřeba doručit nejpozději poslední den 14 denní lhůty a to písemně nebo emailem
 • Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě, že nejste spotřebitel, ale zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. V tomto případě obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu ( výroba na míru ), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující - spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.
Naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků.

Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu www.plachta-bazen.cz uvedena nabídka a cena jiná.

V kategorii slevy – akce, bazar jsou uvedeny zlevněné položky( popřípadě položky s výrobní vadou ), nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu.

Kopírování našich textů a fotografií

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému a doména www.plachta-bazen.cz jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.

V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle paragrafu 121/2000 Sb.Reklamační podmínky

Reklamační řád

Tento reklamační řád platí při nákupu v internetovém obchodě   www.plachta-bazen.cz

Adresa pro zasílání reklamací: Flobal s.r.o - reklamace
Nádražní 486
Týniště nad Orlicí
517 21

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele.

Reklamační řád je součástí uzavřené kupní smlouvy a upravuje vztahy mezi prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Všeobecná ustanovení

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství,adresa prodejce,....).

Rozpor s kupní smlouvou u kupujícího spotřebitele

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl ( zboží ze sekce akce a bazar – výrobní vady) nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruka

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční doba  a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. 
U prodloužené lhůty (po uplynutí zákonné záruční lhůty) se reklamace řídí výhradně ustanoveními tohoto reklamačního řádu pro kupujícího, který není spotřebitelem.

Záruční podmínky kupujícího, který není spotřebitelem

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převozu k zákazníkovi. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce na základě vystaveného dokladu od prodejce.

Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady - na adresu provozovny. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit  doklad o reklamaci.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruční podmínky kupujícího spotřebitele

Dodané zboží a připojenou fakturu doporučujeme kupujícímu po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury, faktura není správně vyplněna, či je zboží poškozené. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Při pozdější reklamaci může být zjevná vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace může být z tohoto důvodu zamítnuta.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodejce na základě vystaveného dokladu od prodejce.

Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – nikoliv na dobírku - na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Zboží, které bude zasláno na dobírku nebude přijato!

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité (na což musí být kupující před nákupem upozorněn), neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu (kopie), pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, měl by též doložit doklad o reklamaci (kopii).

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou aplikací, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození nadměrným mechanickým opotřebením.

Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu vhodným způsobem potvrdí (zásadně emailem či telefonicky) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.

Náklady spojené s reklamací u kupujícího spotřebitele

Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží k reklamaci hradí kupující. Náklady na dopravu a pojištění při zasílání zboží zpět kupujícímu hradí prodávající, ledaže se jedná o zjevně neoprávněnou reklamaci, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá .

Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením zboží,

b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému použití,

c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče 
o zboží,

d. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním 
v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, popř. návodem k použití.

e. provedením nekvalifikovaného zásahu,

f. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (stříhání, lepení, atd.), pokud se jedná o vady způsobené touto úpravou,

g. zboží bylo poškozeno přírodními živly.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, vady vzniklé při výrobě, vady provedené pracovníky prodávajícího apod.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Způsob vyřízení reklamace kupujícího, který není spotřebitelem

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající 
s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Způsob vyřízení reklamace kupujícího spotřebitele

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva (volbu má kupující):

- jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady;

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci 
a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou celého zboží, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!)

O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů (do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady) a o tomto rozhodnutí bezodkladně informuje kupujícího (tj. zda prodávající reklamaci vyhovuje či nikoliv). Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Pokud není reklamace vyřízena do 30 dnů, má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou. Tato práva musí kupující u prodávajícího uplatnit.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího

Závěrečná ujednání

Tento reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícím souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům.

Vyjímku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Zákazník může požádat o odstranění z databáze emailem poslaným na objednavky@plachta-bazen.cz